Faktoring

Faktoring

Faktoring, czyli wykup nieprzeterminowanych wierzytelności firmy, należnych jej od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług.


Faktoring z regresem to:

 • finansowanie w wysokości 80-90 % kwot należnych Klientowi od Odbiorców, udokumentowanych fakturami, do wykorzystania na dowolny cel w bieżącej działalności Klienta
 • zarządzanie należnościami – rozliczanie spłat, przypominanie o płatności, egzekwowanie zapłaty

Faktoring bez regresu:

 • finansowanie w wysokości 80-90 % kwot należnych Klientowi od Odbiorców, udokumentowanych fakturami, do wykorzystania na dowolny cel w bieżącej działalności Klienta
 • zarządzanie należnościami – rozliczanie spłat, przypominanie o płatności, egzekwowanie zapłat
 • weryfikacja odbiorcy – wyznaczenie bezpiecznego limitu kredytowego
 • przejęcie przez faktora 90 – 100 % ryzyka nieotrzymania zapłaty od odbiorcy
 • Oferta kierowana do:

  • Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż z odroczonym terminem płatności
  • Przedsiębiorcy posiadający rozproszone grono sprawdzonych odbiorców
  • Przedsiębiorcy prowadzący powtarzalną sprzedaż, dzięki czemu powstają kolejne należności będące podstawą do dalszego finansowania

  Korzyści płynące z faktoringu:

  • zapłata za sprzedany towar lub usługę nawet w sytuacji niewypłacalności odbiorcy lub zwłoki w zapłacie
  • dodatkowa weryfikacja odbiorcy przez wyspecjalizowaną instytucję
  • skrócenie czasu oczekiwania przedsiębiorcy na wpływ środków z tytułu sprzedanych towarów lub świadczonych usług
  • wzrost zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań bieżących, terminowej zapłaty należności publicznoprawnych (ZUS, US), rat leasingowych, wynagrodzeń
  • finansowanie dostosowane do poziomu sprzedaży
  • wykorzystywanie sprzętu, wiedzy i doświadczenia faktora w prowadzeniu kont dłużników, monitowaniu i egzekwowaniu należności, pozwalające na redukcję związanych z tym kosztów własnych
  • wzrost konkurencyjności dzięki szerszemu wykorzystywaniu rabatów u dostawców i proponowaniu odbiorcom dłuższych terminów płatności